Obec Nezamyslice

Povinné informace

1) Název – Obec Nezamyslice

2) Důvod a způsob založení – Obec Nezamyslice vznikla na základě zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Obec vykonává své funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3) Organizační struktura        - starosta: Ladislav Vinický (tel.: 731 477 266)

                                                 - místostarosta: Josef Hanzlík

                                                 - zastupitelé: Věra Vinická, Lenka Uhrová, Vlastimil Černý, Vladimír Kaliský,                                                                                Václav Zdeněk

4) Kontaktní spojení

- Kontaktní poštovní adresa – Obec Nezamyslice, Nezamyslice 47, 342 01 Sušice

- Adresa úřadovny pro osobní návštěvu – Nezamyslice 47, 342 01 Sušice

 • - Úřední hodiny pro veřejnost – pondělí 16:00 – 18:00                                                                                                                                            středa    9:00 – 11:00                                                                          
 • - Telefonní čísla – 376 596 213, 724 181 013 (starosta), 731 477 266

- Faxové číslo - není využíváno

- Adresa internetové stránky – www.ounezamyslice.cz

- Adresa elektronické podatelny – urad@ounezamyslice.cz

- Další elektronické adresy - žádné

5) Případné platby můžete poukázat

KB, č.ú. 31724351/0100

6) IČ - 43313931

7) DIČ - CZ43313931

8) Dokumenty

- Seznam hlavních dokumentů

 • Vyhlášky a nařízení - odkaz
 • Usnesení zastupitelstva – odkaz

- Rozpočet obce v tomto a předchozím roce - odkaz

9) Žádosti o informace – Obec Nezamyslice poskytuje informace na základě žádosti nebo zveřejněním na úřední desce obce nebo na internetové úřední desce na adrese www.ounezamyslice.cz nebo ústním dotazem v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách.

10) Příjem žádostí a dalších podání – Každé podání lze uskutečnit osobně v kanceláři OÚ, poštou na adresu OÚ nebo elektronickou poštou.

11) Opravné prostředky – Podávají se písemně nebo prostřednictvím elektronické podatelny za podmínek stanovených zákonem.

12) Formuláře – Formuláře potřebné pro řešení obecných životních situací hledejte především na stránkách Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz.

13) Návody na řešení nejrůznějších životních situací – naleznete na internetových stránkách Portálu veřejné správy https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/

14) Nejdůležitější předpisy

- Ústava České republiky

- Listina základních práv a svobod

A dále zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

 • zák. č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení)
 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
 • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
 • zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zák. č. 268/1949 Sb. o matrikách
 • Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
 • vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb. o názvech obcí, načování ulic a číslování domů
 • zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 • zák. č. 135/1982 Sb. o hlášení a evidenci pobytu občanů
 • zák. č. 135/1985 Sb. o požární ochraně
 • nař. vlády ČR č. 475/1990, kterým se určují pověřené obecní úřady
 • zák. č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství
 • zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
 • zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
 • zák. č. 262/1994 Sb. o odměnách členů zastupitelstev v obcích
 • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech
 • zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
 • zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
 • zák. č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích
 • zák. č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek
 • zákoník práce č. 65/1965 Sb.
 • zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách
 • Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
 • zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
 • zák . č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu

a další

Vše můžete nalézt na Portálu veřejné správy https://portal.gov.cz/obcan/

15) Sazebník úhrad za poskytování informací – Obec nemá stanovený sazebník, informace jsou poskytovány zdarma.

16) Licenční smlouvy – Obec nemá žádné licenční smlouvy

17) Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb.