Platba nájmu hrobového místa

ZO projednalo na svém zasedání 4.10.2018 usnesením č. 16/2018 výši nájmu hrobového místa na hřbitově v Nezamyslicích na dobu 10-ti let takto:

Hrob / hrob urnový    1 000 Kč

Dvojhrob                     1 600 Kč

Hrobka                        2 000 Kč

Platbu nájmu hrobového místa na období 10-ti let (2019 - 2028) lze provést:

- osobně na obecním úřadě (každý čtvrtek 18:00 - 19:00)

- převodem na účet číslo 31724351/0100

Velmi důležité je číslo hrobového místa uvést jako variabilní symbol

Informace na tel.: 603 318 478

Platba za odvoz tuhého domovního odpadu

Poplatek za odvoz TDO byl stanoven pro rok 2019 takto:

Osoba s trvalým pobytem  500 Kč

Objekt určený k rekreaci   750 Kč

Platbu za odvoz TDO lze provést:

- osobně na obecním úřadě (každý čtvrtek 18:00 - 19:00)

- převodem na účet číslo 31724351/0100

Velmi důležité je číslo popisné uvést jako variabilní symbol

Informace na tel.: 603 318 478

Platba za psa

Poplatek byl stanoven pro rok 2019 na 30 Kč za psa.

Platbu za psa lze provést:

- osobně na obecním úřadě (každý čtvrtek 18:00 - 19:00)

- převodem na účet číslo 31724351/0100

Velmi důležité je číslo popisné uvést jako variabilní symbol

Informace na tel.: 603 318 478