Obec NEZAMYSLICE

 Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2016,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Nezamyslice se na svém zasedání dne 27.10.2016 usnesením č. 12 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1)       Obec Nezamyslice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

(2)       Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.[1]

Čl. 2

Poplatník

(1)       Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí[2]:

a)     fyzická osoba,

  1. která má v obci trvalý pobyt,
  2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
  3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
  4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b)     fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

(2)       V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění osoby podle § 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.[3]

Čl. 5

Splatnost poplatku

 (1)    Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky je splatný jednorázově, vždy nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

(2)     Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je splatný jednorázově nejpozději do 31. 8. příslušného kalendářního roku.

(1)       Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1 a 2, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6

Osvobození a úlevy

(1)       Od poplatku jsou osvobozeny osoby uvedené v zákoně o místních poplatcích[7].

(2)       Úleva od poplatku ve výši 250,- Kč se poskytuje fyzickým osobám uvedeným v čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky s ohledem na místní podmínky a úroveň třídění komunálního odpadu.

 Čl. 7

Navýšení poplatku

(1)       Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[4]

(2)       Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[5]

Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku

(1)       Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.[6]

(2)       V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.[7]

(3)       Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.[8]

Čl. 9

Přechodné a zrušovací ustanovení

(1)       Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 22. 11. 2012.

(2)       Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. 10

Účinnost

            Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2017.

 

                         Vinický                                                                                 Kopa

            ...................................                                                       ..........................................

               Ladislav Vinický                                                                           Václav Kopa

                  místostarosta                                                                              starosta

 Vyvěšeno na úřední desce dne: 27.10.2016

Sejmuto z úřední desky dne: 13.11.2016


[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích

[4] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[5] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[6]  § 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[7] § 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[8] § 12 odst. 3 zákona o místních poplatcích