OBEC Nezamyslice

 Obecně závazná vyhláška č. 4/2016

 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nezamyslice

Zastupitelstvo obce Nezamyslice se na svém zasedání dne 27.10.2016 usnesením č. 14 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Nezamyslice, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

 Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

 1)    Komunální odpad se třídí na složky:

 a)    Biologické odpady rostlinného původu,

b)    Papír,

c)    Plasty včetně PET lahví,

d)    Sklo,

e)    Kovy,

f)     Nebezpečné odpady,

g)    Objemný odpad,

h)    Směsný komunální odpad.

2)    Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f) a g).

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

1)    Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

2)    Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích: prostranství před obecním úřadem, prostranství u fotbalového hřiště.

3)    Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a)    Biologické odpady, barva hnědá

b)    Papír, barva modrá

c)    Plasty, PET lahve, barva žlutá

d)    Sklo, barva zelená,

e)    Kovy, krytý prostor u hasičské zbrojnice

4)    Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

5)    Tříděný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v Sušici (firma Rumpold, Nová 240, 34201 Sušice).

 Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 1)    Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2) je zajišťován dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány způsobem v místě obvyklém (na úřední desce a místním rozhlasem).

2)    Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

3)    Nebezpečný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v Sušici (firma Rumpold, Nová 240, 34201 Sušice).

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

1)    Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek … ).

2)    Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce a v místním rozhlase.

3)    Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v Sušici (firma Rumpold, Nová 240, 34201 Sušice).

4)    Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

 Čl. 6

Shromažďování směsného komunálního odpadu

 1)    Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

a)    typizované sběrné nádoby popelnice určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,

b)    odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2)    Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl. 7

Nakládání se stavebním odpadem

1)    Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

 2)    Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

 Čl. 8

Závěrečná ustanovení

1)    Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce 

č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nezamyslice ze dne 18. 12. 2014 včetně Dodatku č. 1 ze dne 18. 12. 2015.

 2)    Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2017.

  

          Vinický                                                                                                 Kopa

    ………………............                                                                            ...........……………….    

     Ladiclav Vinický                                                                                      Václav Kopa

      místostarosta                                                                                          starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 27.10.2016

Sejmuto z úřední desky dne: 13.11.2016

 


1) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů

2) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů