Obce NEZAMYSLICE

Obecně závazná vyhláška č. 3/2016

 o pohybu psů na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

 Zastupitelstvo obce Nezamyslice se na svém zasedání dne 27. 10. 2016 usnesením č. 13 usneslo vydat na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. a), c), d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 Čl. 1

K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku obec Nezamyslice stanoví, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku jsou na některých veřejných prostranstvích zakázány. Obec touto vyhláškou stanoví také povinnosti k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí a zeleně v zástavbě.

 Čl. 2

1. Veřejným prostranstvím pro účely této vyhlášky je náves, místní komunikace, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

2. Povinnosti a zákazy uvedené v článku 3 a 4 vyhlášky se vztahují na veřejná prostranství v zastavěném území obce Nezamyslice.

 Čl. 3

Činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku jsou:

a) ponechat psy volně pobíhat bez dozoru na veřejném prostranství,

b) vstupovat se psy, případně je vpouštět, na hřiště a pískoviště.

 Čl. 4

1. Psi se mohou na veřejném prostranství pohybovat pouze v doprovodu svého majitele či osoby, která je má v držení, vždy na vodítku. Chování psů musí být uvedenou osobou usměrňováno, aby nenarušovalo veřejný pořádek. Tato osoba odpovídá za odstranění případného znečištění tímto psem a to bez zbytečného odkladu.

2. Odpovědnost za škodu na majetku, zdraví a životě, která je předmětem úpravy občanskoprávní příp. trestněprávní, není touto vyhláškou dotčena.

Čl. 5

1.   Povinnosti pro pohyb psů stanovené touto OZV se nevztahují na:

a) použití služebního psa podle zvláštních právních předpisů

b) použití psa osobou nevidomou, bezmocnou a osobu s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu.

Čl. 6

Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
č. 5/2005, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o zabezpečení veřejného pořádku a čistotě v obci.

 Čl. 7

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2017.

 

                        Vinický                                                                                   Kopa

            ...................................                                                            ..........................................

                Ladislav Vinický                                                                         Václav Kopa

                  místostarosta                                                                              starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 27.10.2016

Sejmuto z úřední desky dne: 13.11.2016